cheng lang, divine soul, emperor tang xianzong, evil, prince charles, soul-to-soul, taihang mountain, tung tree, yuanhe, zheng xiang of zhaokingdom